Zakládací listina

Zápis

ze zakládajícího sněmu ČTU – TK Kamzíci

konaného dne 3. 10. 2005 v klubovně na ulici Grohova 4

  1. Svolavatel sněmu Jiří Karásek uvítal přítomné zájemce o členství v nově zakládaném tábornickém klubu ČTU.
  2. Svolavatel sněmu oznámil, že je přítomno 7 zájemců o členství a tento sněm je tedy usnášeníschopný.
  3. Svolavatel navrhl název tábornického klubu „ČTU – TK Kamzíci“. Tento návrh byl přijat 100% hlasů všech přítomných.
  4. Svolavatel vyhlásil tajnou volbu náčelníka, hospodáře a revizora.
  5. Náčelníkem byl zvolen Jiří Karásek (Karas), hospodářem Ondřej Kadlec (Kýbl) a revizorem Petr Müller (Klobouk), všichni nadpoloviční většinou přítomných. Všichni zvolení se svým zvolením souhlasí a zavázali se funkce řádně vykonávat.
  6. Náčelník Jiří Karásek předložil ke schválení návrh stanov TK Kamzíci. Po jejich přečtení a projednání sněm předložené stanovy schválil 100% hlasů přítomných.
  7. Sněm uložil náčelníkovi Jiřímu Karáskovi porvést řádnou registraci ČTU – TK Kamzíci u Velké rady ČTU – oblast Jižní Morava a provést registraci členů.

Zapsal: Jan Knobloch

Zápis ověřil: Hana Karásková

Náčelník: Jiří Karásek

 

A tak to všechno tehdy oficiálně začalo.

Za dodání listiny děkujeme kamarádovi Trejpovi z oddílu Dřevaři.

Prezenční listina se bohužel nedochovala.